Logo Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ BIOTERAPEUTYCZNYCH, PSYCHOTRONICZNYCH, RADIESTEZYJNYCH I INNYCH

Warunki członkostwa

Regulamin przyjmowania i skreślania członków

 1. Zainteresowane przystąpieniem do Federacji stowarzyszenia i inne organizacje spełniające wymogi statutu Federacji, zgłaszają do Zarządu Federacji, na podstawie uchwały własnego Zarządu, pisemny wniosek zawierający:
 2. Zarząd Federacji rozpatruje wniosek o przyjęcie nowej organizacji na najbliższym posiedzeniu.
 3. Po podjęciu stosownej decyzji informuje listem poleconym wnioskodawcę.
 4. W przypadku, gdy członek Federacji przestaje spełniać wymogi statutowe, narusza obowiązujące uchwały lub regulaminy, Zarząd Federacji występuje z pismem informując o zastrzeżeniach. Jeżeli usunięcie przyczyn nie następuje lub brak odpowiedzi przez okres powyżej 30 dni, Zarząd Federacji ma podstawę skreślenia z listy członków.
 5. Na najbliższym posiedzeniu Rady Federacji Zarząd informuje o przyjęciu nowych członków, ewentualnej odmowie i o skreśleniach.

Regulamin opłacania składek członkowskich

 1. Członkowie Federacji opłacają składki za dany rok do końca I kwartału tego roku.
 2. Składki płacone po terminie ulegają zwiększeniu o 25 % za każdy rozpoczęty kwartał zwłoki.
 3. Składki należy opłacać przelewem na konto Federacji lub przesyłać przekazem pocztowym na adres korespondencyjny.
 4. Zarząd Federacji może w szczególnie uzasadnionych przypadkach obniżyć, na pisemny wniosek Stowarzyszenia, indywidualną składkę członkowską. Wniosek powinien być przesłany do Zarządu Federacji nie później niż do końca I półrocza danego roku.
 5. Zarząd Federacji jest zobowiązany przypomnieć o zaległych składkach, jeżeli okres zaległości przekracza 3 kwartały.
 6. Nowi członkowie opłacają składkę wpisową oraz członkowską w przeciągu 30 dniu od powiadomienia o przyjęciu do Federacji.
 7. W przypadku przyjęcia nowego członka w pierwszym półroczu - obowiązuje pełna składka roczna, zaś w drugim półroczu 50 % składki rocznej.

Wysokość składek.

 1. Składka roczna:
 2. Składka wpisowa dla nowych członków - 50 zł

Składki należy przesyłać przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Federacji.Wszelkie wyjaśnienia dodatkowe odnośnie przynależności i działalności, można uzyskać telefonicznie:

(0-52) 349-34-61 (sekretariat)

Adres korespondencyjny Federacji:

85-099 Bydgoszcz 23, skrytka pocztowa 42
e-mail: bionatur@bionatura.pdi.pl
Poprzednia strona