Logo Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ BIOTERAPEUTYCZNYCH, PSYCHOTRONICZNYCH, RADIESTEZYJNYCH I INNYCH

Na walnym zebraniu Rady Federacji w dniu 14 grudnia 2003 roku uchwalono założenia organizacyjno-programowe Federacji na lata 2004-2007 oraz wybrano nowe władze Federacji w składzie:

Zarząd Federacji:

Komisja Rewizyjna Federacji:

Założenia organizacyjno-programowe Federacji

I. Podstawowy cel.

  1. Zorganizowana stała współpraca, ustalanie zakresu wspólnych tematów.
  2. Prowadzenie efektywnej promocji działalności Stowarzyszeń członkowskich.
  3. Wymiana doświadczeń i udzielanie wzajemnie pomocy, rady, itp.
  4. Wspólna reprezentacja wobec władz państwowych i samorządowych.
  5. Współpraca z organizacjami zawodowymi.

II. Rada Federacji.

  1. Podstawową formą działalności Federacji mają być stałe spotkania dwa razy w roku przedstawicieli Stowarzyszeń członkowskich. Proponowane terminy dwudniowych (piątek i sobota) spotkań: styczeń-luty i wrzesień-październik.
  2. Istotnym elementem współpracy mają być bezpośrednie spotkania przedstawicieli Stowarzyszeń i innych organizacji. Pożądana jest pełna reprezentacja Stowarzyszeń.
  3. Nie przewiduje się opracowywania obszernych sprawozdań i rozsyłania ich do wiadomości.
  4. W posiedzeniach Rady powinni brać udział prezesi Stowarzyszeń lub w pełni upoważnieni do reprezentacji przedstawiciele.
  5. Koszty przyjazdu pokrywają delegujące Stowarzyszenia, organizację zebrania zapewnia Zarząd Federacji. W przypadku posiedzenia wyjazdowego Rady (poza siedzibą Federacji) koszty organizacyjne zebrania pokrywa zapraszający gospodarz.

III. Zarząd Federacji.

Działalność Zarządu Federacji ma polegać na zapewnieniu sprawnej współpracy Stowarzyszeń członkowskich i dobrym przygotowaniu merytorycznym posiedzeń Rady.

Zarząd Federacji nie będzie pełnił funkcji zarządzających np. typu Zarządu Głównego itp. i opracowywał "wytycznych".

We wspólnych tematach Zarząd będzie reprezentował interesy członków. Porządne jest aby w szczególnych przypadkach Zarząd był wspomagany przez przedstawicieli Stowarzyszeń członkowskich.

Praca w Zarządzie społeczna, koszty dojazdów do siedziby na posiedzenia na koszt stowarzyszeń macierzystych lub własny.