Logo Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ BIOTERAPEUTYCZNYCH, PSYCHOTRONICZNYCH, RADIESTEZYJNYCH I INNYCH

Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych

Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych, działająca od 1987 roku, jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń bioterapeutycznych, psychotronicznych, radiestezyjnych i innych organizacji o podobnym profilu działania. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Bydgoszcz. Federacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem Federacji jest w szczególności:

 1. Reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów państwa, organizacji krajowych i zagranicznych,
 2. Integracja działalności stowarzyszeń i organizacji członkowskich, działanie na rzecz ich rozwoju,
 3. Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących działalności stowarzyszeń,
 4. Rozwój i podnoszenie poziomu działalności edukacyjnej, współudział w tworzeniu programów szkoleniowych, współpraca w zakresie uprawnień zawodowych,
 5. Propagowanie ochrony zdrowia i środowiska metodami naturalnymi.

Federacja realizuje swoje cele głównie przez:

 1. współpracę z centralnymi i terenowymi organami administracji rządowej i samorządowej oraz z organizacjami społeczno-zawodowymi,
 2. tworzenie i prowadzenie systemów informacji,
 3. udzielanie pomocy organizacyjnej i doradczo-konsultacyjnej,
 4. popieranie rozwoju działalności edukacyjnej stowarzyszeń członkowskich i współpracę w tym zakresie z właściwymi organami oświatowymi,
 5. prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej w zakresie ochrony środowiska, ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego środkami i metodami naturalnymi,
 6. wszechstronne propagowanie metod bioterapii, radiestezji, psychotroniki itp.,
 7. współpracę i wzajemną pomoc członków Federacji,
 8. organizowanie wspólnych imprez popularyzatorskich oraz integracyjnych - konferencji, sympozjów itp.,
 9. współpraca z instytucjami zawodowymi w zakresie promowania osób szczególnie uzdolnionych w zakresie bioterapii, radiestezji itp.,
 10. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.Poprzednia strona